Orø Lokalforum – Vedtægter

GÆLDENDE VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ORØ LOKALFORUM
(Kan hentes/åbnes som PDF fil, nederst på denne side)

§ 1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Orø Lokalforum og foreningens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål

 • at give Orøs beboere et forum, hvor alle på lige fod kan diskutere lokale ønsker samt tage del i de beslutninger, der træffes vedrørende fordeling af midler stillet til rådighed af Holbæk kommune.
 • at igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet
 • at understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
 • at muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til

§ 3 Medlemskab
Stk. 1. Alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i lokalområdet eller er medlem af en bestyrelse i en forening i lokalområdet er berettiget til at være medlem af Orø Lokalforum

Stk. 2. Alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet kan deltage i Orø Lokalforums aktiviteter og offentlige møder. Relevante personer kan inviteres med til bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Hvert medlem har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

§ 4 Kontingent/finansiering
Der er opkræves ikke kontingent for medlemskab.

Foreningen indgår en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, der berettiger foreningen til at modtage et årligt tilskud fra Holbæk Kommune, forudsat der er truffet politisk beslutning herom.

Foreningen kan herudover søge finansiering ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

Lokalforums medlemmer har ikke krav på nogen del af Lokalforums formue eller udbytte af nogen art.

§ 5 Organisation
Stk. 1. Orø Lokalforums øverste ledelse er generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på mindst 5 personer
 • 2 suppleanter for bestyrelsen
 • 1 revisor og 1 suppleant for revisor

Stk. 3. Valgbar er alle medlemmer (Jvfr. §3, stk.1)

Stk. 4. Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 2 er på valg i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

§ 6 Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel via foreningens officielle kommunikationskanaler eller ved annoncering i lokale medier. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelses beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
 5. Valg (jfr. § 5)
 6. Færgekontaktudvalg / samt andre underudvalg
 7. Eventuelt

To borgere fra Orø, vil ved indgangen kontrollere og godkende de medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen. Dette sker imod forevisning af sundhedskort og i tvivlstilfælde billedlegitimation for at dokumentere, at man er bosat i lokalområdet 4305 Orø. Eller man dokumenterer, at man er medlem af en relevant bestyrelse i en af lokalforeningerne på Orø.

§ 7 Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 5).

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

To medlemmer af bestyrelsen har ret til at forlange et møde afholdt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, tilkommer det formanden at træffe afgørelse.

Formand og kasserer tegner foreningen.

På foreningens konti kan der disponeres af kassereren. Formanden har ”Kontokig”.

Kasserer kan med fuldmagt fra bestyrelsen hæve og betale via netbank.

Bestyrelsen:

 • Udarbejder regnskab og budget
 • Er behjælpelig med at sammensætte samarbejdsgrupper, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen
 • Udpeger kontaktperson som tovholder i samarbejdsgrupper
 • Har ansvar for at etablere et Færgekontaktudvalg i hht. aftale med Holbæk kommune, at udfærdige kommissorium for Færgekontaktudvalget i samarbejde med færgerne, at kommissoriet godkendes på generalforsamlingen hvert år samt at afholde valg til Færgekontaktudvalget efter retningslinier angivet i kommissoriet (kan afholdes samtidig med generalforsamlingen, eventuelt som punkt under valg).

§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det.

Indkaldelse sker under samme betingelser som anført i § 6. Dagsordenen skal motiveres.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.

Regnskabet skal godkendes af en foreningsvalgt revisor (jfr. § 5).

§ 11 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

I forbindelse med beslutning om opløsning af foreningen skal foreningen lave et forslag til udlodning af foreningens aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal godkendes af Holbæk Kommune.

Foreningen Orø Lokalforum er stiftet den: 9. oktober 2021


Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 9/10-2021.
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 28/6-2022.


Gældende vedtægter:


Tidligere vedtægter: