Referat fra Visionsdag 2023

Lørdag den 25. marts afholdt Orø Lokalforum Visionsdag 2023 i Orø Kultur- og Forsamlingshus med ca. 40 deltagere. Vi fik fat i mange spændende ideer og dialoger – godt hjulpet af kaffe, kage og grillpølser.

Målet var at skabe og udvikle tanker om Orø i fremtiden samt hjælpe eksisterende projekter videre.

Der blev afholdt to runder med i alt 11 temagrupper. Nogle temaer var meldt ind på forhånd og andre blev formuleret på visionsdagen – og vi kom vidt omkring:

Klima og vedvarende Energi – Børne og ungeliv – Kultur og musik – Kommunikation – Natur – Transport og levevilkår – Klimatilpasning og højvandsikring – Boliger – Genbrug og Orø som affaldsfri Ø – Erhverv og arbejdspladser – Bæredygtig Turisme …

Efter hver runde samlede vi op, og den enkelte gruppes vigtigste pointer og visioner blev præsenteret for alle.

Afslutningsvis blev der samlet op på tværs af de enkelte temaer og vigtige pointer er:

 1. Der er sammenhænge på kryds og tværs mellem de enkelte temaer, ligesom en række igangværende aktiviteter, arbejdsgrupper og eksisterende foreninger har berøring med flere temaer.
 2. Der er et stort behov for koordinering af forskellige aktiviteter samt for en forbedret kommunikation til alle – såvel fastboende som sommerhusejere og turister.
 3. Der er både nye og eksisterende arbejdsgrupper. Mange er involveret i flere ting, og der er plads til flere! Kom glad!

De vigtigste punkter fra de enkelte temaer er nævnt nedenstående.

For flere temaer var der på mødet nogen, der meldte sig til at til at være tovholdere enten for at starte en arbejdsgruppe eller indkalde til et Orø-møde, hvor der kan arbejdes med emnet.

Tag endelig fat i tovholderne, hvis du er interesseret!

Temaer på Orø Visionsdag 2023:

Vedvarende energi og klima

 • Orø som CO2 frit område
 • Selvforsyning gennem solceller, vindmøller og jordvarme
 • Der er mange muligheder for Orø som forgangs-ø
  • Erhvervsturisme
  • Inspiration
  • Økonomiske midler
 • CO2 neutrale færger
 • Elcykeludlejning ved de to færger
 • Få studentergrupper til at lave kortlægning af mulige tiltag

Tovholder: Siri og Birgitte

Børn og ungeliv

 • Ungdomshus
 • Fritidsaktiviteter
  • Fodboldklub – Orø United
  • Knallertværksted i MC-klubben
  • Andre aktiviteter
 • Kontakt mellem generationer – bedsteforældre netværk
 • Foreningsdag, hvor øens aktiviteter præsenteres
 • Forældreopbakning
 • Ø-asen – fremtidsafklaring
 • Børne-møde – Unge-møde

Tovholder: Michelle

Kultur og musik

 • Fastholde og styrke fællesskabet på tværs af generationer
 • Sommerfest med mange aktiviteter
 • Koordinere og kommunikere vinteraktiviteter
 • Der er mange ressourcer og steder for aktiviteter på Orø
 • Vi skal danse mere

Tovholdere: Joan, Jørgen, Henning og Jan

Natur

 • Bedre styring og information om brug af trampestier
 • De nuværende trampestier skal fungere, før der etableres nye stier
 • Trampestierne skal være med respekt for naturen og lodsejerne
 • Mulighed for etablering af shelterpladser ved Orø Fællesjord, Snave færgebro og andre steder
 • Overblik over fredningsplaner og eksisterende fredninger – og herunder plejeplaner og behov for etablering af kogræsserlaug på eng- og vådområder
 • Strandlaug til oprydning af strandene
 • Sikring af rent grundvand
 • Økologisk landbrug – økonomi og fonde til opkøb af landbrugsjord
 • Bedre naturoplevelser for fastboende og turister
 • Inddrage grundejerforeningerne i arbejdet

Tovholder: Marianne

Kommunikation

 • Hvordan sikres kommunikation til alle fastboende, sommerhusejere og turister – digitalt og på papir til folk, der ikke er digitale
 • Målrettet information til nye fastboende og turister koordineret med Orø-brochuren og Orø kontoret
 • Arrangementer, praktisk information og artikler om relevante emner
 • Kalender for aktiviteter og arrangementer
 • Opreklamering af lokale job

Tovholder: Kåre, Lilian og Henrik

Transport og levevilkår

 • Transport definerer levevilkår på øen
 • Behovsafdækning:
  • Skolebørn til og fra skolen/og eller færgen
  • Gangbesværede uden bil
  • Turist uden bil
 • Ø-Über eller en form for ø-taxa
 • Intern transport – bus/selvkørende bus
 • Samkørsels-nabo go-app
 • Natfærge til Skvulp-festival og tilsvarende

Tovholder: Knud

Klimatilpasning og højvandssikring

 • Vi skal forebygge skader
 • Øge de rekreative områder i forbindelse med klimasikring
 • Arbejde med landskabet
 • Integrere andre temaer i forbindelse med sikring mod højvande og skybrud
 • Anlæg til højvands- og skybrudssikring skal være til glæde for hele Orø
 • Samarbejde med kommunen om sikring af grundvandet

Tovholder: Simon og Brian

Boliger

 • Flere almennyttige boliger
  • Behov for politisk arbejde for få flere almennyttige boliger til Orø
  • Konkretisering af boligtyper
 • Byggegrunde
 • Mulighed for at oprette forskellige former for bofællesskaber

Tovholder: Simon, Jan og Marianne

Genbrug og Orø som affaldsfri Ø

 • Haveaffald som lokal ressource på øen – lokal produktion af flis og muld
 • Genskabet som ressource for andre foreninger – lokaler, værktøj, netværk
 • Genskabet kobler genbrug og upcycling til fællesskaber og lokal økonomi
 • Lokale projekter med lokal jobskabelse

Erhverv og arbejdspladser

 • Der er LAG midler (mulighed for at søge økonomi støtte) til virksomhedsopstart
 • Fokus på at lokale kommer i betragtning til arbejdspladser indenfor det offentlige, privat service og turisme – opreklamering af lokale job lokalt
 • Sommerjobs målrettet unge fra øen – også de der er flyttet pga. uddannelse mv.

Bæredygtig turisme

 • Turismen skal være bæredygtig for naturen, beboerne samt turisterhvervet.
 • Orø skal markedsføres på:
  • Stilheden – Ø-ro på Orø
  • Tæt på alt
 • Årstiderne – hvad kan Orø holde til i forskellige årstider – kan vi blive bedre til at udnytte ’skulderperioderne’ (perioden uden for sommeren)
 • Mange på Orø der tænker i bæredygtighed
 • Havnen og sejlerturismen kan udvikles
 • Der er bevilget penge til projektet Udviklingsplan for turisme på Orø med ekstern konsulent. Lilian vil sikre mulighed for at Orø-borger og alle, der arbejder med turisme, kan blive inddraget, samt at information om projektet formidles til alle

Stort tak til facilitatorer og referenter Kåre Hendriksen og Birgitte Hoffmann for deres store indsats i afviklingen af visionsdagen. Ungdomsklubben på Orø, der stod for snobrød og grillpølser, Marianne Klug-Andersen for at tage billeder og sidst men ikke mindst Orø Kultur- og Forsamlingshus for brug af lokaler.

Har du lyst til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper, kan du kontakte Orø Lokalforum (e-mail: kontakt@oroelokalforum.dk), så dirigere vi dig videre til tovholder.