Nyhedsbrev – December 2021

Orø Lokalforum nyhedsbrev december 2021

Meget er sket siden den stiftende generalforsamling d. 9/10-2021, og det er nu på tide at få vores første nyhedsbrev afsted, med et overblik over, hvad vi har arbejdet med de første måneder af vores levetid.

Der var først en del praktiske ting der skulle ordnes, som nystartet forening:

  • Registrering af foreningen i CVR-registeret.
  • Nem-ID og kommunale/regionale registreringer.
  • Oprettelse af hjemmeside.
  • Oprettelse af Facebook platform.
  • Valg af revisor og revisor suppleant.
  • Oprettelse af bankkonto (forventes på plads i uge 50).

Udover alt det papir-praktiske har foreningen desuden arbejdet med en del projekter.

Borger/folkemøde

Ø-møde i Orø Hallen
Orø Lokalforum vil afholde borger/folkemøde mindst to gange pr. år. Første gang den 29. januar 2022. Her inviteres hele Orø: fastboende, sommerhusejere, foreninger og virksomheder.

Struktur for første borger/folkemøde er: Punkt 1.) ”Orø i dag”, som vil handle om foreningslivet på Orø. Punkt 2.) ”Orø i morgen”, som vil lægge op til etablering af arbejdsgrupper med borgerne på Orø.
Mødet er planlagt med et vist forbehold, da COVID-restriktioner muligvis kan komme i vejen for afholdelsen.

Orøs infrastruktur

Asfaltering
Bygaden fra Møllebrovej ca. til Næsbyvej, vil maj/juni 2022 få helt ny asfaltbelægning. Dette krævede en tvangs-ruteaftale med FORS, der i 2022-23 skal køre tung transport fra Salvig bebyggelsen, grundet kloakarbejde. En tilkendegivelse om rute uden om Bybjerg er endelig på plads, og arbejdet kan påbegyndes som planlagt.

Til de offentlige veje, der først kan renoveres efter FORS’ kloakarbejde i Salvig, fik vi forhandlet os frem til, at vejene bliver lappet før og under arbejdet. Et lappehold er i skrivende stund i gang med at få udbedret huller og revner i vejene på Orø. Ligeledes vil der blive tilført stabilgrus i rabatten på Nørrestængevej.

Læs mere her: Renovering af Orøs offentlige veje >>

Sikker Skolevej
Orø Skole og Børnehus, Lokalforum og Orø Beboerforening er gået sammen om projekt ”Sikker Skolevej”. Orø Lokalforum udarbejdede en fælles ansøgning, og der er nu afholdt første møde med ansvarlige civilingeniør. Som udgangspunkt er der ansøgt om bedre placering af skoleskilte, påbudt fart på 30 km/t (i dag er der skiltet med anbefalet fart), vejbump, to fodgængerfelter og eventuelt spejl(e). Ansøgning er blevet positivt modtaget i kommunen, og planlægning er påbegyndt. I første omgang vil der blive kigget på skiltning, og sendt ansøgning til Politiet om fartændring. Når det store asfalthold er på Orø for at renovere Bygaden, vil de i samme ombæring etablere bump og fodgængerfelter ved skolen. Hvis alle tilladelser kommer i hus, er ”Sikker Skolevej” en realitet.

Læs mere her: Sikker skolevej på Orø >>

Fartdæmpning: Brøndevej, Bybjerg og Næsby
Orø Lokalforum har haft møde med Holbæk Kommune om at få gjort Brøndevej til påbudt 40 km zone evt. med bump, da vejen er stærkt trafikeret af skolebørn, både til lokalskole/børnehus og til skoler i Holbæk. Desuden arbejdes der på at få hele Bybjerg, Næsby og evt. Gamløse til påbudt 40 km zoner. Ansøgninger sendes til Politiet, og det er i sidste ende her tilladelserne skal godkendes.

Færgekontaktudvalget
Orø Lokalforum har holdt møde med færgerne vedrørende opdatering af kommissorium for Færgekontaktudvalget, og etablering af nyt udvalg med 4 lokale foreninger og 2 uafhængige borgerrepræsentanter. Kommissoriet blev offentliggjort den 15/12-2021 og skriftlige ændringsforslag modtages til og med den 14. januar 2022.

Kommissorium og Færgekontaktudvalget etableres ved en ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2022 før borger/folkemødet.

Generalforsamlingen er planlagt med et vist forbehold, da COVID-restriktioner muligvis kan komme i vejen for afholdelsen.

Læs mere her: Færgekontaktudvalg >>

Trampestierne
På opfordring fra flere lodsejere med trampesti på deres ejendomme, tog Orø Lokalforum initiativ til, at der blev indkaldt til et fællesmøde med deltagelse af lodsejere og Holbæk Kommune. Et dialogmøde hvor problemstillinger kunne drøftes, og løsninger findes. Ca. 60 lodsejere og relevante embedsmænd fra Holbæk Kommune blev inviteret til møde i Værestedet Orø Hallen den 15. december 2021.
Desværre har man fra kommunens side været nødt til at udsætte mødet på ubestemt tid, grundet nuværende COVID-restriktioner.

Teledækning
I november satte Orø Lokalforum en online undersøgelse i gang om teledækning på øen. ca. 200 personer deltog i teledækning undersøgelsen. Alle tilbagemeldinger på tale/sms og data forbindelser er plottet ind på et kort, som vil blive brugt i den videre proces, og ønske om bedre dækning flere steder på Orø.
Undersøgelsen viser tydeligt at der er ”sorte huller” flere steder på Orø.
Første skridt er at kontakte Energistyrelsen, som er lovgivende på området, forelægge resultatet af undersøgelsen og bede om, at få en ”måler” ud, for at tjekke om lovgivningen overholdes på Orø.
Overholdes gældende lovgivning for teledækning ikke (og det gør den ikke), er det Energistyrelsens opgave at kontakte teleudbyderne for en løsning – hvilket vi vil vi holde dem op på.

Læs mere her: Undersøgelse af mobildækning på Orø >>

Orø Skole og Børnehus

Pladsmangel kortsigtet
Skolelederen Annette har bedt Orø Lokalforum om hjælp med henblik på at skaffe yderligere faciliteter, således at det akutte behov for pladser i børnehuset kan dækkes.
Kvadratmetermæssigt er der ingen problemer, men der er ikke faciliteter til puslepladser og toiletter. Lokalforum skrev til Kim Ravnkilde, Holbæk kommune, om at fremskynde sagen. Kim Ravnkilde har svaret: ”Pusle- og toiletfaciliteter til børnehuset fremskyndes hurtigst muligt”.

Pladsmangel langsigtet
Den 12/1 2022 afholdes første møde af fire, vedrørende de langsigtede planer for Orø skole, børnehus, SFO og ungdomsklub. Orø Lokalforum er blevet inviteret med.

COVID-testcenter og vaccine på Orø

COVID-testcenter
Orø Lokalforum har i flere skrivelser til Holbæk Kommune forsøgt at få COVID-testcenteret genoprettet på Orø så hurtigt så muligt, da kommunen ikke kan hjælpe, henvender vi os til Holbæk Kommune, Region Sjælland og Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Orø Beboerforening. Sidstnævnte har tilsluttet sig skrivet i en henvendelse til modtagere. Regionen reagerer på vores fælles henvendelse, og bevilger et testcenter på Orø, drevet af Falck. Man er ved at finde podere (Orø Beboerforening har gjort opmærksom på at vi har lokale podere), og vi forventer svar og oprettelse af testcenter inden jul.

Læs mere her: COVID-testcenter på Orø >>

COVID-vaccinationer
På baggrund af den landsdækkende tilspidsede situation med den hurtige spredning af Omikron-varianten, henvender vi os til Region Sjælland med henblik på at få en lokal vaccineløsning på plads. Vi får hurtig besked fra regionen om, at det bliver vores ø-læge Frans Ourø, der kommer til at stå for vaccinekampagnen på Orø, og er nu i tæt samarbejde med samme. Første vaccinedag bliver fredag den 17. december 2021.

Læs mere her: Få dit COVID stik på Orø >>

Andre opgaver

Skraldespandsprojekt
Orø Lokalforum har overtaget skraldespandsprojektet, hvor 36 skraldespande er opstillet strategisk på Orø for at afhjælpe affald i naturen. De offentlige skraldespande tømmes af Nytteindsatsen i Holbæk Kommune ugentligt i højsæsonen, og ca. hver anden uge om vinteren.

Gratis færger – varetransport til Orø
Orø Lokalforum har kontaktet færgerne vedrørende mulighederne for at kunne tilbyde navngivne leverandører gratis transport af f.eks. hårde hvidevarer, køkkener mm. til Orø en fast dag hver anden uge.
Begge færger stiller sig positivt til forslaget. Lokalforum arbejder videre med sagen og kontakter relevante leverandører i oplandet, for at undersøge om de vil kunne levere på Orø (hver fjortende dag) hvis færgerne er gratis.

Børneteater til Orø
Holbæk kommune har sendt tilbud om gratis forestillinger fra Den Levende Børnekultur i lokalområderne i 2022. Alle lokalområder i Holbæk Kommune kan søge om muligheden, og vi kan kun håbe på at komme i betragtning.
Orø Lokalforum har sendt muligheden videre til Orø skole og Børnehus, samt dets forældreråd, som tager det op på næste møde. Orø Lokalforum søger kommunen. Et af kravene er, at forestillingen skal indtænkes i sammenhæng med andet arrangement eller festival i lokalområdet, og her arbejder vi på muligheden for at få børneteatret til Orø i forbindelse med Orø-Dagen, som afholdes af OrøKontoret og Orø Beboerforening.


Det var en kort beskrivelse af, hvad vi har arbejdet med i Orø Lokalforum, siden vi kom i gang i for lidt over to måneder siden.

Vi glæder os til at se så mange så muligt til Borger/folkemøde den 29. januar 2022.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Orø lokalforum
Simon, Mogens, Jørgen, Birgit, Kirsten og Niels