Orø som Fri-Ø, hvad betyder det

I landdistrikterne og på småøerne er der et aktivt foreningsliv og idérige borgere, som ønsker at skabe bæredygtige lokalsamfund. Selv om der er ildsjæle og gode idéer til positiv forandring, kan snævre reglementer og lovgivningsmæssige rammer betyde, at nytænkning og udvikling bremses.

Det er bagtæppet for, at et bredt politisk flertal i november 2021 indgik en aftale, der skal styrke landsbyer og lokalsamfund. Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter”. Formålet er at afdække interessen fra landsbyer og øer i at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udvikling på landet. Landdistrikternes Fællesråd varetager sekretariatsopgaven i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

I forsøgsordningens første fase fra 1. marts frem til 1. juni 2022 har landsbyerne og øerne skullet sætte ord på deres lokale projekt og den lovgivning, der lå til hinder for udførelsen.

Herefter får landsbyerne og småøerne i forsøgsordningen mulighed for at kvalificere deres projekter med henblik at blive endelig udnævnt som frilandsbyer og -øer.

30 landsbyer og 9 småøer (hvoraf Orø er en) er gået videre til næste fase, og får dermed mulighed for at blive en af de ti endelige frilandsbyer og -øer. Fra august og frem til slutning af december 2022 skal Landdistrikternes Fællesråd hjælpe dem med at opkvalificere sig – med assistance fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

I 2023 kommer Landdistrikternes Fællesråd med en anbefaling af ti landsbyer og øer (samt en liste med alternativer), som skal behandles af aftaleparterne på Christiansborg. Hvis der politisk er opbakning til forsøgsordningen, vil ordningen påbegyndes i januar 2024.

Orø Lokalforum har begrundet sin ansøgning om Fri-Ø status med to projekter.

Projekt 1. Unge-, ældre/seniorer- og handicapboliger
Som småø er vi meget fokuseret på befolkningstal og tilflytning og stabilt antal fastboende. De seneste 2 år har vi oplevet en god tilflytning og nu er vores fokus rettet mod at stabilisere øens befolkningstal, i forhold til tidligere tiders store befolkningsudsving.

En af løsningerne er mindre boliger til unge, ældre/seniorer og handicappede. For de unge er der ingen muligheder på øen i dag. De ældre der vil væk fra et stort hus og i noget mindre, må også se sig selv på en lang venteliste, til de få ældreboliger der tilgængelige på Orø. Det samme gælder dem der har eller får et handicap.

Med mindre boliger til disse grupper, vil flere unge blive på øen, flere ældre vil flytte i noget mindre og frigive boliger til nye familier og handicappede kan blive i et samfund de kender og er trygge ved.

Skole, børnehus og ungdomsklub får et mere stabilt grundlag at arbejde ud fra og vigtig infrastruktur som købmand, sportshal mm. lever videre.

Ønsket om flere boliger, er flere almennyttige boliger ud over de 6 forsinkede VAB boliger.

Projekt 2. Højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl.
Det er gået få forbi, at vi er midt i en større klimaforandring. Konsekvenserne for et lokalsamfund med hav hele vejen rundt, er udfordringer med højvande og oversvømmelser, som vi oplever større frekvens og voldsommere.

Boliger og erhvervsbygninger bliver ofte skadet og der er mange ønsker om en bedre miljøsikring for de udsatte matrikler.

Salvig
Et projekt der undersøges for tiden, er genanvendelse af jord gravet op fra et større kloakeringsprojekt. Jorden fra kloakprojektet kan eventuelt bruges til et dige på engarealet i Salvig.

Orø havn
Orø Bådelaug har et ønske om at hæve/miljøsikre deres østvendte mole

For begge projekter er kystbeskyttelsesloven ofte en stor udfordring. Som lille ø er det svært Ikke at komme i klemme når der skal søges tilladelser og det er ofte kystbeskyttelsesloven og strandbeskyttelseslinjen der skaber de største udfordringer.

Dette er blot to af flere mulige tiltag på Orø – tiltag der vil miljøsikre øen bedre.

Næste skridt

På borgermøde den 10. oktober i Orø Forsamlingshus vil vi informere nærmere om hvad det kan betyde for Orø at blive Fri-Ø og det er vores håb at kunne skabe arbejdsgrupper (en for almennyttige boliger og en for miljøsikring) der kan hjælpe med at udarbejde den ”Endelig interessetilkendegivelse”, som skal være Landdistrikternes Fællesråd i hænde senest den 4. december 2022.