Referat fra Borgermøde den 10. oktober 2022

Referat fra Borgermøde d. 10. oktober 2022 i Forsamlingshuset
(Kan downloades nederst på siden)

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af ordstyrer og referent
  3. Fri-Ø
  4. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård
  5. Lægepraksis på Orø
  6. Afslutning

Ad. 1. Velkomst
Formand for Orø Lokalforum Simon Drost bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

Ad. 2. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Ib Ballisager, referent blev Marianne Klug-Andersen.

Ad. 3. Fri-Ø
Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer præsenterede baggrunden, formål og tidsplan med projekt Fri-Ø.

Efterfølgende blev der afspillet en kort hilsen fra Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, som tilkendegav, at kommunen vil støtte op omkring, at Orø søger ind på projekter som Fri-Ø.

Simon Drost præsenterede oplæg til 2 projekter, som Orø Lokalforum mener kunne være relevant at søge Fri-Ø på:
Boligprojekt: Almennyttige boliger til unge-, ældre/seniorer- og handicappede.
Kystsikringprojekt: Højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl.

Salen tilkendegav, at der var opbakning til projekterne. Hvorfor næste skridt er at få nedsat arbejdsgrupper til at arbejde videre med konkretisering af de to projekter. Der er ansøgningsfrist d. 4. december 2022.

På mødet melder der sig 3 personer til Boligprojektet og 3 personer til Kystsikrings-projektet.
Andre, som ønsker at deltage i arbejdsgrupperne, kan rette henvedelse til Lokalforum på mail: kontakt@oroelokalforum.dk
Lokalforum tager kontakt til personerne i arbejdsgrupperne for at sætte gang i arbejdet.

Ad. 4. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård
Præstegården står tom, efter at den tidligere præst er fraflyttet. Præstegården er i meget dårlig stand, og det vil koste rigtig mange penge at få den renoveret. Provstiet (som ejer præstegården) ønsker at rive præstegården ned, meninghedsrådet ønsker at bevarer præstegården. Kommunen vurderer, at præstegården er bevaringsværdig og derfor ikke bare må rives ned, men at en nedrivning skal ud i høringsface. Lokalforum er part i denne høringsface. På mødet stemte 46 personer for at præstegården skal bevares, 6 stemte for nedrivning af præstegården og 9 stemte hvert for eller imod. Lokalforum har dermed fået mandat til at gå imod nedrivning af præstegården.
Mads Sorento fra Holbæk kommune oplyste på mødet, at kommunen ikke kommer til at overtage præstegården, men at der findes flere forskellige løsninger, som må afklares i nærmester fremtid.

Ad 5. Lægepraksis på Orø
Der blev givet en status på Orø’ læge situation ved Region Sjælland, som var repræsenteret med følgende: Udvalgsformand for Det Nære Sundhedsudvalg Susanne Lundvald, Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen Trine Holgersen og Funktionschef Tina Haar.

Den forsøgsordning vi p.t. har på Orø, hvor læge Frans Ourø fra Holbæk får særligt tilskud til en satellit funktion på Orø, med en sygeplejerske dagligt og en læge en gang om ugen, ophører pr. 1. december 2022. Det ikke lovligt at forlænge denne forsøgsordning (iflg. regionen).

Regionen har søgt efter en praktiserende læge, som vil flytte til Orø. Der har været en ansøger, som hoppede fra. Lige nu har Regionen kontakt til en muligvis anden kandidat.
Lykkes det ikke at få en fast læge til at flytte til Orø, vil næste skridt være at sende satellitfunktionen i udbud. Lykkes det heller ikke at få nogle til at byde på satellitfunktionen, har Regionen andre planer, men de blev ikke præsenteret på mødet.

Fra salen blev der givet udtryk for stor utilfredshed med processen omkring lægepraksisen på Orø, bl.a. blev det nævnt, at stillingsopslaget havde været med fejl, og at lokalsamfundet ikke havde været medinddraget i processen. Dette beklagede Regionen.
Mange ønskede, at den nuværende ordning med Frans Ourø skulle forsætte. Frans Ourø oplyste, at hvis det særlige tilskud ikke forsætter, så kunne han, af økonomiske årsager, ikke forsætte ordningen, hvilket han ellers meget gerne ville.

Regionen vil forsat arbejde på at afprøve alle muligheder. Og vi blev garanteret, at der pr. 1/12-22 er en lægedækning til Orø, men ikke at det nødvendigvis betyder, at der er en fast læge på Orø.

Lokalforum vil være i tæt dialog med Regionen omkring afklaring af lægepraksis på Orø.

Ad. 6. Afslutning
Formand for Orø Lokalforum Simon Drost takke for gode input og debatter og lovede at følge op på de drøftede emner.