Høringssvar til Holbæk Kommunes spareforslag

Holbæk Kommunes Økonomiudvalg har sendt en bruttoliste på spareforslag i høring for omkring 60 millioner kroner. Politikerne vil efter endt høring prioritere, hvordan man kan nå de påkrævede 45,4 millioner kroner, der skal findes i budgettet. Besparelserne vil have økonomisk effekt for kommunes budget 2023-27.

Mange af spareforslagene berører alle på Orø: fastboende i alle aldersgrupper, erhverv, ansatte der kommer ude fra, sommerhusejere, gæster, turisme m.m.

Det er dejligt at se, at flere øboere har indgivet høringssvar, men der er plads til flere!

Vi opfordrer derfor til, at så mange som muligt på Orø sender høringssvar (foreninger, erhverv, private).

Spareforslagene er i høring til den 22. februar klokken 12.00. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om besparelserne den 22. marts.

Se Spareforslagene/indgiv høringssvar her: https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/besparelser-2023/


Orø Lokalforum har sendt følgende indsigelser til Holbæk kommunes spareforslag:
KUFU 17 – Sekretariat – Reducere sats for medlemstilskud
KUFU 18 – Sekretariat – halvering af Fællesskabspulje
KUFU 19 – Sekretariat – nedlæggelse af Lokalområdernes udviklingspulje
KUFU Tvær 1 – Nedlæggelse af Fælles-skaberne
VBAF 9 – Reduktion af 0,66 årsværk (Orø-færgen)
VBAF 26 – Ændring af brændselstype til færge
VBAF 32 – Øgning af færgetakster
VBAF 36 – Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3
AHLI 6-B1 – Lukning af cafeer og de aktive centre

KUFU 17 – Sekretariat – Reducere sats for medlemstilskud
Børneinstitution, skole, læge, lokal købmand, børne og ungdomstilbud samt et rigt foreningsliv er hjørnestenene i et levende lokalsamfund, og her er børne- og ungdomsforeninger et uundværligt aktiv.

Nedsat medlemstilskud for folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år, kan få negativ effekt, da det må forventes, at det reducerede kommunale medlemstilskud (ca. 30%) vil ende som en merudgift til medlemmerne. Forældre med begrænset økonomi vil være nødsaget til at fravælge denne type aktiviteter for deres børn og unge.

Effekten vil være færre medlemmer og mindre økonomi i børne- og ungdomsforeningerne, og kunne true deres eksistens. For lokalområder med fokus på tilflytning, kan dette have langsigtede negative konsekvenser.

KUFU 18 – Sekretariat – halvering af Fællesskabspulje
Det vil være en fejl at halvere Fælleskabspuljen. Puljen er et vigtigt værktøj, der hjælper projekter, og støtter fællesskabet i lokalområderne. At puljen ikke har været fuldt udnyttet siden 2018, skyldes- efter vores overbevisning- i høj grad manglende information om Fælleskabspuljens eksistens og muligheder.

At Frivillig Fredag nu også en del af Fællesskabspuljen er en administrativ disposition, der ikke bør have indflydelse på Fællesskabspuljens størrelse og fælleskabende aktiviteter.

Vi opfordrer til at Fælleskabspuljen IKKE reduceres, og at Holbæk Kommune fremadrettet bruger mere energi på at promovere dens eksistens og muligheder.

KUFU 19 – Sekretariat – nedlæggelse af Lokalområdernes udviklingspulje
At nedlægge muligheden for kommunal medfinansiering, vil have en mærkbar negativ effekt på livet og udviklingen i de mindre samfund uden for Holbæk by, der kæmper med affolkning. Ansøgninger til fonde m.fl. står meget stærkere med kommunal medfinansiering, og sikrer et aktivt lokalområde, med en sund udvikling og et bredt fællesskab, som er attraktivt for tilflyttere.

Et aktivt fællesskab er et vigtigt parameter, når familier vælger at flytte til et mindre samfund, det ved vi af erfaring på Orø – Her er Lokalområdernes udviklingspulje en vigtig medspiller.

At støtte op om udviklingen i lokalområderne er en af de bedste investeringer Holbæk Kommune kan gøre, og har gjort de senere år. Nedlæggelse af puljen vil bremse udviklingen i de mindre samfund, og skabe uoprettelig skade.

KUFU Tvær 1 – Nedlæggelse af Fælles-skaberne
Vores fælles-skabere er brobyggere mellem kommunen og dets borgere, og at man fra kommunal side kan foreslå et tiltag der har den modsatte effekt, er svært at forstå!

En kommune kan ikke fungere uden en høj grad af frivillighed i lokalområderne, og langt de færreste frivillige tiltag kan gennemføres uden en eller anden form for kontakt med kommunen. Nedlæggelse af Fælles-skaber funktionen, vil gøre vejen til kommunen længere og mere besværlig.

Som lokalfora har vi ofte benyttet vores fælles-skaber som indgangsvinkel og vidensperson vedrørende kommunens procedurer, og hvem vi skal kontakte i en given situation. Uden dette mellemled vil I som kommune, og vi som lokalt engagerede få svære præmisser i vores fremtidige samarbejde.

Vi er fuldkommen enig med administrationen, som bemærker ”…nedlæggelse af modellen vil medføre en markant svækkelse af samarbejdet mellem lokalområder og kommunen samt for den tværgående koordinerende kraft mellem aktørerne lokalområderne imellem.”

VBAF 9 – Reduktion af 0,66 årsværk (Orø-færgen)
Færgefarten Orø-Holbæk har de senere år stået i den heldige situation, at der har været et meget lavt sygefravær blandt mandskabet, hvilket har kunnet tillade en snæver bemanding i forhold til ”normale” arbejdspladser.

At driften sjældent har været påvirket af sygefravær, skyldes ene og alene ovenstående, men sygdom er ingen herrer over, og der skal meget lidt til, før reduktionen af 0,66 årsværk vil få konsekvenser på en færge, der i forvejen er meget tyndt bemandet i forhold til søfartslovens hviletidsregler.

Hvis Holbæk Kommune vælger at gennemføre denne besparelse, må vi forlange, at kommunen i samme åndedræt er klar til at påtage sig merudgifterne til overtidsbetaling og afløser i vagter i tilfælde af ferie eller sygefravær, således at befordring af fastboende, gæster, turister og beredskabet ikke bliver påvirket.

”Det er et kommunalt ansvar at sikre færgebetjeningen til danske øer. Indenrigs- og Boligministeriet yder årligt tilskud til de kommuner, der har dette særlige ansvar.”

VBAF 26 – Ændring af brændselstype til færge
Det er stik imod alle hidtidige kommunale planer om grøn omstilling. Besparelsen på kr. 185.000, vil med stor sandsynlighed bliver opbrugt hurtigt, da udgifterne ved øget vedligehold og olieskift kan ende med at koste det samme eller mere.

Det er korrekt at CO2 udledningen er den samme, men partikeludledningen er langt større med MGO end GTL. Siden starten af 2020 har Teknologisk Institut undersøgt GTL brændstoffets større miljøvenlighed – måske et godt sted at starte inden denne beslutning bliver taget.

Orø Færgen har brugt GTL brændstof siden 2021, (ca.) og der mangler stadig at blive lavet en sammenligning med færgens tidligere brug af mere forurenende brændstof. En sammenligning hvor forskellen i vedligehold, motorernes levetid m.m. indgår.

Passagergener med øget sod og nedfald på køretøjer er også en bekymring.

VBAF 32 – Øgning af færgetakster
Øgede færgetakster vil berøre alle fastboende, ansatte der kommer ude fra, sommerhusejere, turister og besøgende der tager sit køretøj til og fra Orø.

Prisstigninger på ikke livsessentielle ydelser har altid en konsekvens!

På den korte bane kan det betyde at Orø færgen vil befordre langt færre turister, da adgangsbilletten til en dejlig oplevelse på Orø i højsæsonen vil stige. Færgen vil også kunne se frem til en nedgang i lokale bilisters brug af servicen, hvilket er en god økonomisk generator i skuldersæsonen.

På den lange bane er det vigtigt, at Orø bliver tilvalgt som et turistmål. Det sikrer lokalt erhvervsliv og beskæftigelse. Langt vigtigere er tilflytning til Orø – besøgende turister er den største tilflytningsgenerator Orø har.

Holbæk Kommune vil kunne se frem til øget Flextrafik, da der vil være flere pensionister og andre på Orø, der på grund af prisstigningen vil vælge denne transportløsning.

Det er vores holdning er, at øgede færgetakster, på den lange bane, ikke vil kunne opveje nedgangen i billetindtægter og på en række parameter vil koste Holbæk Kommune mere, end den umiddelbare indtægt ved en takststigning.

VBAF 36 – Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3
Den 30-11-2021 besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at kommunens vinterklasse 2 veje skulle nedklassificeres til vinterklasse 3. Dermed har Orø kun vinterklasse 3 veje i dag.

Spareforslaget om reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3 vil dermed betyde noget for hele vores lokalområde. Færdsel på øen vil være forbundet fare, da Orø har meget få meter fortov og ingen cykelstier, således at fodgængere, cyklister, biler, lastbiler m.m. alle færdes på vores – i forvejen – smalle vej.

Vi har denne vinter været tilfredse med Holbæk Kommunes nuværende vinterregulativ, hvor kommunen nedsalter eller rydder klasse 3 samtidig med klasse 1 og 2. Det har skabt fremkommelige veje for private, erhverv, læge, hjemmesygeplejerske, udrykningskøretøjer m.m. At reducerer dette serviceniveau vil øge risiko for uheld og skader.

I værste fald kan besparelsen have fatale konsekvenser, da udrykningskøretøjer og akuthjælpere vil blive forsinket eller forhindret i at udføre deres arbejde.

AHLI 6-B1 – Lukning af cafeer og de aktive centre
I de mindre samfund i kommunen er mulighederne for at samles med ligesindede få, og de få tilbud der er, er vigtige.

Det aktive center, Elnebjergcenteret, er vigtigt for den ældre del af befolkningen på Orø. Det er også det eneste tilbud med særligt fokus på personer +67 år, samt herboende invalide og førtidspensionister. Det er et vigtigt samlingssted, hvor denne befolkningsgruppes sociale netværk plejes og styrkes. Med en lukning af dette tilbud efterlades 35% af øens befolkning uden et lokalt aktivt tilbud.

I rapporten Ældres sundhed og trivsel fra 2019, skriver Sundhedsstyrelsen:
”Der er sammenhæng mellem en persons helbredstilstand og sociale relationer. Flere undersøgelser har vist, at personer med stærke sociale relationer i mindre grad bliver syge. Og hvis de bliver syge, kommer de sig hurtigere efter deres sygdom.

Lysten og muligheden for at deltage i sociale aktiviteter og mødes med andre mennesker påvirkes af helbredet. Samtidig påvirkes helbredet af sociale relationer.”

Det aktive center, Elnebjergcenteret, og Brugerrådet tilbyder en række faste aktiviteter som: Hyggeklub, Håndarbejde/patchwork, Stolemotion, Spil, Strikkeklub, Bridge, Stigegolf samt en række udflugter og arrangementer.

Ved netop afsluttede årsmøde var status, at aktiv centret i det forgangne år er blevet brugt af ca. 3.750 brugere, mandag til torsdag og enkelte lørdage. Med andre ord benytter gennemsnitligt 20 brugere tilbuddet, per gang der er aktiviteter inklusiv træningslokalet med maskiner til fri afbenyttelse.

At lukke det aktive center, Elnebjergcenteret – og dermed også brugerrådet – vil være en stor fejl, der vil få store konsekvenser for et lille samfund som Orø.